CPLI เปิดสถาบันต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มจพ. ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลกและแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของผู้นำรุ่นใหม่

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าจาก ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเยี่ยมชมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และการให้บริการที่เป็นเลิศของสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลกและแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล อนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมี คุณณัฐรี เสริมพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่

 

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราในทุกระดับ เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำที่ดีและเก่ง เป็นผู้นำคุณภาพ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำโดยสถาบันผู้นำเครือฯ ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) จากการทำโครงการที่หลากหลายของธุรกิจภายใต้เครือฯ พร้อมนำศักยภาพไปสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สังคม และองค์กรตามค่านิยม 3 ประโยชน์ที่เราทุกคนยึดมั่นในการทำงาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ศตวรรษใหม่บนเวทีโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

         

ที่มา CPLI