CPLI จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนาและพนักงาน อัคคีภัยถือเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ประจำปี 2566 ณ อาคารฝึกอบรม โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ ให้สำหรับเพื่อนพนักงาน และกลุ่มพนักงานคู่ค้าทางธุรกิจ มีความพร้อมรับมือและอพยพหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล อนุมัติให้ดำเนินการ จัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา 

โดยได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนอำเภอปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง สถานีตำรวจภูธรปากช่อง และโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้  ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องจัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟประจำทุกปี ตามที่กฎกระทรวงกำหนดไว้

ดังนั้น บุคลากรภายในองค์กรทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยการเข้าร่วมอบรมดับเพลิง, และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บุคลากรทุกคนจะสามารถรับมือได้อย่างมีสติ ไม่ตื่นตระหนก และอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่นัดหมายไว้ได้อย่างเป็นระเบียบ

โดยภาพรวมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2566 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผ่านเกณฑ์ทุกประการ

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส