CPLI ใส่ใจรักษ์โลก เดินหน้าจัดกิจกรรมปลูกเพื่อความยั่งยืน ตอน “พาแก้ว มาเพาะกล้า” เชิญชวนพนักงานและคู่ค้านำแก้วเครื่องดื่มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง นำกลับมาใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแทนถุงเพาะชำ

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ร่วมกับบริษัทคู่ค้า CP Seeds (คู่ค้า-บจก.เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์) เดินหน้าจัดกิจกรรม ปลูกเพื่อความยั่งยืน ตอน พาแก้ว มาเพาะกล้า ด้วยการเชิญชวนพนักงานและคู่ค้า นำแก้วเครื่องดื่มที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่เป็นถุงเพาะชำหรือกระถางพลาสติก ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเจาะรูใต้แก้วพลาสติกเพื่อระบายน้ำ ผสมดินปลูก ตักดินปลูกใส่แก้ว วางเมล็ดผักสวนครัว 4-5 เมล็ดต่อแก้ว เกลี่ยดินกลบ รดน้ำพอชุ่ม, แล้วนำไปอนุบาลให้แข็งแรงก่อนส่งมอบให้แก่ชุมชน

โดยในครั้งนี้ ดินที่ใช้ในการเพาะกล้าเป็นดินสูตรพิเศษ ของทาง CP Seeds ที่ผสมระหว่าง ดินเพาะเมล็ดและ ดินหมักจากเศษวัชพืชและเศษต้นไม้ตัดแต่ง จากการตกแต่งสวนภายในพื้นที่โครงการ ทำให้ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยกิจกรรมนี้ได้รับการอนุมัติจากท่านผู้อำนวยการ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการจัดการขยะตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการนำสิ่งของกลับมาใช้งานใหม่ (Reuse) เพื่อลดการสร้างทรัพยากรใหม่ฟุ่มเฟือย (Reduce) และเพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์

แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี 2573 ได้กำหนดเป้าหมาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากภายในการดำเนินงานขององค์กรและภายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมช่วยลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติ

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ “CPLI ใส่ใจรักษ์โลก” เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2563 ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างเสริมความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานได้มีการดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การลดการใช้พลาสติก การปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงานหรือลดใช้พลังงาน การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการสร้างเสริมความผูกพันให้กับพนักงาน เกิดจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้นกล้าที่เติบโตจากกิจกรรม “พาแก้ว มาเพาะกล้า” ในครั้งนี้ มีกำหนดการส่งมอบให้ชุมชนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ต่อไป

#CPLIใส่ใจรักษ์โลก #CPLIPlantForTheFututre #CPLIปลูกเพื่อความยั่งยืน #พาแก้วมาเพาะกล้า

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส