CPLI รับเกียรติบัตรระดับ Gold จากเวที CG Network Recognition Awards 2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืนฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “CG Network Recognition Awards 2023” เพื่อเชิดชูและแสดงความขอบคุณในความทุ่มเทของตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอันเป็นหัวใจหลักในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนภายในปี 2030 ในครั้งนี้ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI  ได้รับเกียรติบัตรระดับสูงสุด คือ ระดับ Gold โดยมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล  ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานในพิธีฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรูดิจิทัลพาร์ค สุขุมวิท 101

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล  ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของ CPLI ประสบความสำเร็จและได้รับเกียรติบัตร ระดับ Gold จากเครือเจริญโภคภัณฑ์  ที่ผ่านมา CPLI ยึดมั่นในหลักการของความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร 6 ประการ และเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC (Corporate Governance, Risk, Compliance Steering Committee) เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยใช้ช่องทางและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น กระดานข่าวออนไลน์ CPLI CG Voices, การจัดทำพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์และกิจกรรมตอบคำถามตามนโยบายและแนวปฏิบัติตลอดทั้งปี, การเข้าร่วมประชุมชุมชนเพื่อสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแส เพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือ กิจกรรมด้านกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1 หรือ 2023 CPLI CG Day ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตจำนงค์ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล เชิงสัญลักษณ์ของทางบริษัทฯ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯได้รับรู้รับทราบในการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  และยังเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติตามหลักค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์อีกด้วย

“การที่เครือฯ จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่สองได้อย่างยั่งยืน “คน” เป็นหัวใจและแก่นแท้หลัก เราให้คุณค่าในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม CPLI มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศักยภาพของพนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่า และประโยชน์ให้ประเทศชาติ สังคม และองค์กร สืบไป” คุณพิมลรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

#ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม #CPLIองค์กรโปร่งใส #CPLIPride

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก