CPLI เปิดสถาบันต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลกและแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของผู้นำรุ่นใหม่

คุณภูริปรัชญ์ บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลกและแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของผู้นำรุ่นใหม่ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำที่ดีและเก่ง เป็นผู้นำคุณภาพ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำโดยสถาบันผู้นำเครือฯ ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) จากการทำโครงการที่หลากหลายของธุรกิจภายใต้เครือฯ พร้อมนำศักยภาพไปสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สังคม และองค์กรตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ที่เราทุกคนยึดมั่นในการทำงาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ศตวรรษใหม่บนเวทีโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก