CPLI จัดทัพพนักงานชายหญิง ร่วมลงสนามแข่งกีฬาเปตอง สานสัมพันธ์ หนองน้ำแดงเกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชน และร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง สานสัมพันธ์ หนองน้ำแดงเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2567 ชิงถ้วยเกียรติยศ  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นสุข และมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานของเราได้เชื่อมความสัมพันธ์และร่วมส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง นอกจากนี้ กิจกรรมกีฬายังสามารถนำหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ มาปรับใช้ได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

การแข่งขันครั้งนี้ CPLI ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ทีม ประเภททีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม โดยแต่ละทีมเป็นการรวมตัวกันของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันกีฬาเปตอง สานสัมพันธ์ หนองน้ำแดงเกมส์ ครั้งที่ 1 จัดพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี และร่วมแข่งขันเปิดสนามกับทีม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง นายคำรณ กนกชัชวาล รวมถึงเริ่มการแข่งขันของทีมเปตองทั้งประเภททีมชาย 27 ทีม และประเภททีมหญิง 20 ทีม