สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS จาก อบก. เป็นฉบับที่ 5 เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบทบาทในการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ CPLI ผ่านการรับรองตามมาตรฐานและได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS (Low Emission Support Scheme) จากการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Operations) ในมิติของการจัดการของเสียตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ปี 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2566 ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 32.259 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กร มีการจัดเตรียมถังขยะสำหรับคัดแยกประเภทขยะที่พื้นที่บริการสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทางหรือต้นน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเพิ่มปริมาณของขยะรีไซเคิล ก่อนรวบรวมนำไปไว้ที่ห้องพักขยะเพื่อรอการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายหรือปลายน้ำ คือการจำหน่ายให้แก่หน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบนี้ ปัจจุบัน CPLI ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จำนวน 5 ฉบับ รวมความสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,626.298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร โครงการด้านการจัดการของเสีย และโครงการด้านพลังงาน

#CPLIPride #CPLIใส่ใจรักษ์โลก #LESS

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก