CPLI รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการปันรอยยิ้ม เติมความสุข สร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้ในตำบลหนองน้ำแดง ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี สร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

นายคำรณ กนกชัชวาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ที่ให้การสนับสนุน โครงการปันรอยยิ้ม เติมความสุข ตำบลหนองน้ำแดง ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง โดย CPLI ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ปูนงานโครงสร้าง ขนาด 50 กก. จำนวน 42 ถุง ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ถูกสุขลักษณะ  และสร้างขวัญกำลังใจ เห็นคุณค่าของตนพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน  ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งการดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์และความเข้มแข็งให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน สังคมอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนใกล้เคียง

 

#CPLIPride #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก