🍱 🎸  💚 CPLI เยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอิสาน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ในกิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม”

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI จัดกิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ

ในครั้งนี้ CPLI จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม นำโดย คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและชมการแสดงทักษะความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้านอิสาน (วงโปงลางช่อมกุฏเขาใหญ่) พร้อมทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยมี คุณรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

คุณรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ กล่าวว่า “โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลที่จัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการช่วยภาครัฐจัดการศึกษาให้แก่คนตาบอด ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้ปกครอง เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า ถ้าโรงเรียนนี้จะคงอยู่ต่อไปในการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า แบบการกุศลนี้ได้ ก็เป็นเพราะหลายส่วนงานมาร่วมกันทำให้เกิดขึ้นจริง และเพราะวันนี้ที่ท่านให้โอกาส ถือเป็นการต่อยอดเติมเต็ม เพราะจุดเริ่มไม่สำคัญน้อยกว่าทำให้คงอยู่ต่อไป”

“การสร้างคน เหมือนกับที่สถาบันผู้นำฯ ทำนั้น มีความสำคัญและมีความยั่งยืน ที่นี่เราเริ่มจากการให้การศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สามารถดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้ เปลี่ยนภาวะพึ่งพิงให้เป็นพลัง ให้เด็กเหล่านี้เติบโตอย่างมั่นใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก็จะไม่เป็นภาวะพึ่งพิง แต่กลับที่จะเป็นพลังให้กับพวกเรา ดังเช่นในวันนี้ที่การแสดงได้ถ่ายทอดพลังใจที่เด็กๆ แสดงถึงความขอบคุณในความเสียสละ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ จากผู้บริหารและพนักงาน สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุกท่าน”

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสนำผู้บริหารและพนักงานของสถาบันผู้นำฯ มาเยี่ยมชมและสนับสนุนโรงเรียนในวันนี้ ชื่นชมความทุ่มเท การดูแลเอาใจใส่ ของผู้อำนวยการและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน เพราะงานแบบนี้ต้องทำด้วยใจ มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำให้โรงเรียนดีและนักเรียนมีคุณภาพมากแบบนี้ได้ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถทำการแสดงได้น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมองไม่เห็นหรือเห็นเลือนลาง แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อศักยภาพและพรสวรรค์ที่ได้แสดงออกมาเลย”

“กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นกำลังในการพัฒนาคน สังคม และประเทศ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ว่า การประกอบกิจการใดๆ ก็ตามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เน้นให้เห็นถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่จะต้องเห็นแก่ประเทศชาติ ประชาชน และสังคม แล้วจึงเป็นองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสียงสะท้อนที่ทำให้สถาบันผู้นำฯ มีความมุ่งหวัง ตั้งใจมั่น ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่ประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนแห่งนี้ที่อยู่ใกล้กับสถาบันผู้นำฯ ค่อนข้างมาก สิ่งใดที่สถาบันผู้นำฯ สามารถสนับสนุนได้อย่างยั่งยืน ก็จะมีการหารือเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดให้โรงเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น และสามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพดีให้กับสังคมต่อไป”

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กรที่มีการดำเนินงานในหลายมิติ

กิจกรรม “ปันสุข ปลูกปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่องค์กรจัดให้กับพนักงาน เป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การแบ่งปัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในข้อ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และข้อ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แปลกแยก

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส