CPLI ผนึกกำลังคู่ค้า CPP ร่วมทำกิจกรรม CPLI ใส่ใจรักษ์โลก วัดต้นไม้กว่า 750 ต้น บนพื้นที่ 15 ไร่ เดินหน้าโครงการ LESS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กิจกรรมดีๆ ด้าน ESG ที่ส่งเสริมความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2567

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญระดับโลก และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบทบาทในการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

CPLI ผนึกกำลังบริษัทคู่ค้า ธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPP) พร้อมเชิญชวนเพื่อนพนักงาน ร่วมกิจกรรม “CPLI ใส่ใจรักษ์โลก ประเมินการกักเก็บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ สู่การขอรับรอง LESS ปีที่ 3” รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และขั้นตอนการวัดความสูงกับความโตของต้นไม้ ก่อนลงมือทำจริงกับต้นไม้กว่า 750 ต้น บนพื้นที่ 15 ไร่ของ CPLI

กิจกรรมวัดต้นไม้เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ CPLI นั้น เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2565 และยื่นผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ LESS ตามลำดับ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแก่ CPLI แล้วจำนวน 1,626.298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กรและเป็นแรงผลักดันในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีที่ 3 และพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะ CPLI นั้นยังมีพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการร่วมประเมินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อีกจำนวนมาก

#CPLIใส่ใจรักษ์โลก

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก