ส่งถึงมือหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วหน้ากากอนามัยฟรี ซีพีไปทั่วประเทศกว่า 8 ล้านชิ้น ล่าสุดมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบให้แก่ 5 รพ. ใน จ.ตาก เดินหน้าเสริมทัพอุปกรณ์ป้องกันโควิด- 19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งยังมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่เขตประเทศเพื่อนบ้านของไทย ล่าสุดเพื่อให้หมอ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์มีอาวุธป้องกันตัว มูลนิธืเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำหน้าการอนามัยซีพี กว่า 20,000 ชิ้น ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้ารับมือกับโรควิบัติใหม่ในจังหวัดตาก 5 โรงพยาบาล

ทั้งนี้ ได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่งในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ได้แก่ 1. โรงพยาบาลแม่สอด 2. โรงพยาบาลท่าสองยาง 3. โรงพยาบาลพบพระ 4. โรงพยาบาลแม่ระมาด 5. โรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการหน้ากากซีพี ฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้ผลิตมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง เดิอนกันยาน และได้ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางผ่าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปแล้วรวมกว่า 8 ล้านชิ้น โดยมีจำนวนโรงพยาบาล องค์กรการกุศล และภาคประชาชนได้รับไปแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ