ซีพี-เมจิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พัฒนาครู-ผู้เรียน ยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

คุณธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมด้วย คุณชาลินี พูลลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ ร่วมเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน (Active Learning Workshop) ยกระดับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในยุค 4.0 ให้กับครู 111 คน จากโรงเรียน Connext ED ซีพี-เมจิ 5 แห่งใน อ.หนองแค โดยมีผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Cr.PR CPF