ซีพี-เมจิ น้อมนำ “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร-เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ว่าที่ รต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับครู 170 คน จากโรงเรียนประชารัฐ ซีพี-เมจิ 5 แห่ง ใน จ.สระบุรี ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด การบริหารจัดการผลผลิตที่เหลือออกจำหน่ายสู่ชุมชน สร้างรายได้เป็นกองทุนแก่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ทานอาหารคุณภาพดี พึ่งพาตนเองได้ และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
Cr.PR CPF