ซีพี-เมจิ เดินหน้า Connext ED พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยนวัตกรรม นำประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

คุณธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมด้วย คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล ที่ปรึกษา ซีพี – เมจิ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED 5 แห่ง ใน จ.สระบุรี หลักสูตร “การปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน” (Classroom Action Research Workshop) ให้สามารถการแก้ปัญหาในชั้นเรียน สร้างนวัตกรรมการสอน มุ่งสู่ผลงานการวิจัยในรูปแบบ Active learning การบูรณาการการสอน (STEM) ให้กับครู รวม 120 คน นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ และคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้และเป็นโค้ชสร้างผลการวิจัยนวัตกรรม 120 ผลงาน กับผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
Cr.PR CPF