เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้า ผลักดันเยาวชนบนพื้นที่สูงบ้านสบขุ่น สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่บนพื้นที่สูง บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน มุ่งผลักดันหลักสูตรและองค์ความรู้ จากการศึกษาในพื้นที่บ้านสบขุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในโครงการ ‘สบขุ่นโมเดล’ สร้างป่า สร้างรายได้ ด้วยการทำงานร่วมกับชาวบ้าน องค์กร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายจนโครงการประสบผลสำเร็จ จึงนำองค์ความรู้มาต่อยอดและได้เกิดเป็นหลักสูตร ‘แผนที่เดินดิน’ และ ‘สบขุ่น Learning Center‘ ขึ้น โดยเป็นองค์ความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ที่ชุมชนสามารถทำได้จริงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ในปี 2564 นี้ เครือฯ ได้ริเริ่มหลักสูตรแผนที่เดินดิน มุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ร่วมกับชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบขุ่น ทำแผนที่เดินดิน ด้วยการแบ่งและจัดสรรการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น  จากการวิเคราะห์พื้นที่ และความถนัดของชาวบ้าน เพื่อให้ต่อยอดได้อย่างถูกวิธี รวมถึงศึกษาปฏิทินชุมชนเพื่อให้ทราบช่วงเวลากิจกรรมและประเพณีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อวางแผนกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะเกิดเป็นประชาคมการพัฒนาต่อยอดร่วมกันในอนาคต

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้สบขุ่น หรือ สบขุ่น Learning Center เป็นอีกหลักสูตรที่เสริมองค์ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนบ้านสบขุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับกาแฟอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสบขุ่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรอื่นๆ มากขึ้น

นอกจากการทำไร่เลื่อนลอยที่ทุกคนคุ้นเคย โดยมีอสพ. (อาสาพัฒนาชุมชน) ร่วมกับทีมงานโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านสบขุ่น เป็นผู้มอบความรู้ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในสถานที่จริง ตั้งแต่แปลงกาแฟไปจนถึงโรงแปรรูป ได้ทดลองทำจริง ทำให้ทุกคนสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน

เครือฯพร้อมผลักดันอย่างเต็มกำลัง ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และฟื้นฟูป่าให้กลับคืนมาได้อย่างยั่งยืน