กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด)ยังคงเดินหน้าโครงการปลูกป่าในบ้าน CPP ณ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 คุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และคุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา กว่า150 คน ปลูกไม้ยืนต้นในโครงการปลูกป่าในบ้าน CPP (Green Home CPP) จำนวน 1,500 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ พร้อมระบบน้ำหยด และบันทึกข้อมูลการติดตามการเติบโตรายต้นด้วย QR Code ในพื้นที่ ณ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ส่วนไม้ที่นำมาปลูก เป็นไม้เศรษฐกิจ 7 ชนิดได้แก่ มะฮอกกานี มะค่าโมง เฉียงพร้านางแอ สัก ประดู่ป่า พะยูง และสะเดา ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เป็นอย่างดี ในเบื้องต้นโรงงานปุ๋ยอินทรีย์วางแผนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของโรงงานในระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 310 ไร่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่1 พื้นที่ 50 ไร่ ดำเนินการปลูกปี 2563 ส่วนที่ 2 พื้นที่ 60 ไร่ และ ส่วนที่ 3 ปรับปรุงป่าเดิม 200 ไร่ โดยจะทยอยปลูกและปรับปรุงป่าเดิมพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่อง

Cr:โครงการธรรมชาติปลอดภัย