CPP Myanmar จับมือ Spiro Carbon เดินหน้าจัดอบรมลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ CPP Myanmar ร่วมมือกับ SPIRO CARBON เดินหน้าผลักดันโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร จัดการอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Digital Crop เพื่อนำมาใช้สำหรับการทำนาเปียกสลับแห้ง ในพื้นที่เมียนมา เป้าหมายในปี 2567 จำนวน 5,000 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์บริการฟาร์มโปรครบวงจรกว่า 20 สาขา  อาทิ สาขา Daik Oo, Pyinmana, Nyaung Don, Taik Kyi, Kume เป็นต้น เพื่อลดการใช้น้ำและควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมรินทร์ ดรัณภพ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการ SPIRO CARBON ให้ความรู้และข้อแนะนำต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลพนักงานที่ดูแลพื้นที่ฟาร์มโปรของประเทศเมียนมา

ทั้งนี้ CPP Myanmar  มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรสร้างรายได้ สามารถทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และดูแลสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทุกการดำเนินธุรกิจ ต้องมีเป้าหมาย ลดการปลดปล่อย เพิ่มการกักเก็บ Carbon ในกระบวนการเพาะปลูกลดการเผาในพื้นที่เกษตร  และใช้แหล่งพลังงานสะอาดทดแทน  เพื่อดำเนินตามนโยบาย ปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#CPPMyanmar

#ลดการปล่อยคาร์บอน

#เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#SDGs