เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส มอบรางวัลเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ C.P. THE WINNER เชิดชูเกษตรกร ที่ผลิตข้าวโพดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลผลิตสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คุณสายัณห์ หงษา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด หรือ CPP มอบรางวัล C.P. THE WINNER ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อเชิดชูเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ที่สามารถผลิตข้าวโพดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตสูงสุด เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่ผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจกับเกษตรกรไทย ในการสร้างแนวทางการเพาะปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพ สร้างรายได้ที่คุ้มค่ากับการลงทุน บนปัจจัยการเพาะปลูกและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรมีนิเวศน์การทำเกษตรของตนเอง แบบนักบริหารพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดการคัดเลือกจากการเพาะปลูกข้าวโพด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ซี.พี. เอฟ-16 พันธุ์ซี.พี.เอ็ม-26 พันธุ์ซี.พี. 508 และ พันธุ์ซี.พี.303 โดยผู้ที่มีผลผลิตที่สูงที่สุด 20 อันดับแรกในแต่ละสายพันธุ์ การมอบรางวัลครั้งนี้ เพื่อมอบรางวัล C.P. THE WINNER ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วย บริษัทฯ มีความตั้งใจ ที่จะสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการทำการเกษตร ผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนการทำการเกษตร แบบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เกษตรกรพร้อมคู่ค้ายังเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงงานข้าวนครหลวง (ข้าวตราฉัตร) สร้างความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาและเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน