7 มิถุนายน ของทุกปี วันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day)

องค์การสหประชาชาติก่อตั้ง “วันความปลอดภัยอาหารโลก” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก ในการป้องกัน ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับอาหาร ที่มีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การเกษตร การเข้าถึงทางตลาด การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซีพีแรม ให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยกระบวนการผลิตระบบปิด สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ปลอดภัย มั่นใจ ทุกขั้นตอน เพราะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต อาหารที่มีคุณภาพส่งผลให้ชีวิตมีคุณภาพ

#CPRAM #ซีพีแรม #วันความปลอดภัยอาหารโลก #WorldFoodSafetyDay