ค่านิยม 6 ประการ : สามประโยชน์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมกับโครงการ เรียนฟรี มีรายได้

CPRAM เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่ดีของประเทศ แต่ในสภาวะความเป็นจริงในสังคมไทย เรากลับพบปัญหาว่า มีนักเรียนจำนวนมากในประเทศ ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังพบปัญหาอีกว่า มีนักเรียนจำนวนมาก ที่แม้จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่กลับไม่มีอาชีพรองรับ เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก่อให้เกิดความสูญเสียและสูญเปล่าทางการศึกษา

โครงการ ” เรียนฟรี มีรายได้ ” โดย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีรายได้ระหว่างเรียน สร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงเสริมสร้างคุณค่าทางสังคม โดยผลิตบุคลากรคุณภาพ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

CPRAM ได้ริเริ่มโครงการ ” เรียนฟรี มีรายได้ ” โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม ขึ้น ใน พ.ศ.2551 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนสอนในระดับ ปวช. รูปแบบทวิภาคี เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาธุรกิจอาหาร และสาขาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุตรหลานพนักงาน คนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ CPRAM ได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในโครงการ โดยการมอบทุนการศึกษา 100 %  รวมถึงเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ที่พัก รถรับส่ง และยังมีเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างการฝึกอาชีพ เมื่อจบการศึกษานักเรียนทุกคนจะมีงานทำ 100% โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับการพิจารณารับทุนในระดับ ปวส. – ปริญญาตรี อีกด้วย จากการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 13 ปี  มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน  334 คน โดยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะงาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  จึงมีอาชีพ มีงานทำ 100% ส่งผลให้มีรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจุบัน CPRAM ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการไปแล้วกว่า 674 ทุน  รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท

โดยโครงการนี้ได้ช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มการจ้างงาน ช่วยเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส  ด้านสังคม ช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานสำหรับประกอบอาชีพ เพิ่มการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพิ่มการเข้าถึงการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน