ซีพีแรม คว้ารางวัลดีเด่น การันตีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน


บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน คว้ารางวัลในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ในระดับดีเด่น 2 ปีซ้อน ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยคุณเดโช ปลื้มใจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งรางวัลดังกล่าว มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีให้กับองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ซีพีแรม ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานด้านการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล การดำเนินการที่เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชนด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน เคารพในความแตกต่างหลากหลายของพนักงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ทางอาชีพอย่างเสมอภาค และดูแลเรื่องสวัสดิการ ด้วยความจริงใจอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ในองค์กรที่ใส่ใจความสุขและความผูกพันของพนักงาน


อีกทั้ง ซีพีแรม มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน” พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในทุกมิติตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านโครงการต่างๆ

Cr. CP Ram

#CPRAM #ซีพีแรม #HumanRightsAward #HumanRightsAward2022 #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี