ซีพีแรม จัดอบรมการถอดองค์ความรู้ (Knowledge Capturing) ครั้งที่ 2 มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมอบรมการถอดองค์ความรู้ (Knowledge Capturing) ครั้งที่ 2 มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในแต่ละสายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในการอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้ KM (Knowledge Management) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี นำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุข และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สืบไป ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

#CPRAM #ซีพีแรม #35ปีซีพีแรม #35thCPRAM #KMDAY #KMDAY2023