ซีพีแรม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคอง และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชม และศึกษาดูงานนิทรรศการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าที่มีเครื่องผลิตไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นถึง 1,000 เมกะวัตต์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ทั้ง 7 โซน ได้แก่ โซน Plaza Nova (ลานผู้กล้า), โซน Lamtakong Energy Quest (ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน), โซน New Frontier (ดินแดนพลังงาน), โซน New Discovery (ดินแดนแห่งอนาคต), EGAT Energy Quest (ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย), โซน The Balance (ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน) และโซน The Happiness of Lamtakong (ม่วนชื่นลำตะคอง)

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ได้แก่ เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึง นำนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

สำหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่อง “สมดุลพลังงาน” อันเป็นภารกิจที่ท้าทายของ กฟผ. ในการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวแสนม่วนซื่นของพื้นที่ลำตะคอง ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวลำตะคองอย่างยั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

#CPRAM #ซีพีแรม #โรงไฟฟ้าลำตะคอง #กฟผลำตะคอง