ซีพีแรม ผนึกกำลัง มูลนิธิ SOS และมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดลำพูน ร่วมทำครัวรังสรรค์เมนูใหม่จากอาหารส่วนเกิน ภายใต้โครงการ “คนดีซีพีแรม x ครัวรักษ์อาหาร SOS”

คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วย คุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมพนักงานจิตสาธารณะ ในโครงการ “คนดี ซีพีแรม” ผนึกกำลัง มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดลำพูน ร่วมทำครัวรังสรรค์เมนูใหม่จากอาหารส่วนเกิน ภายใต้โครงการ “คนดีซีพีแรม x ครัวรักษ์อาหาร SOS” เพื่อลดปัญหาการเกิด Food Waste และปัญหาอาหารส่วนเกิน ซึ่งเป็นอาหารที่เกินจากความต้องการ แต่สามารถนำไปบริโภคต่อได้ โดยร่วมส่งมอบให้กับชุมชน และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ชุมชนหนองหนาม, ชุมชนกอลุง และชุมชนกอข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยได้ส่งมอบอาหารจำนวน 2,050 มื้อ และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารส่วนเกิน 1,132.40 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณดนุชา สมบัตินันท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณระธี ไชยพรพัฒนา ประธานมูลนิธิตะวันฉาย, คุณประทิน จักขุเรือง กำนันตำบลหนองหนาม, คุณณัฐวุฒิ อุประโจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ชาวบ้านชุมชนหนองหนาม, ชุมชนกอข่อย และชุมชนกอลุง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ มูลนิธิตะวันฉาย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ซีพีแรม ได้ให้นิยามคนดีของซีพีแรมว่า คนที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยเจตนา และความตั้งใจในการทำความดี ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา และทางใจ ซึ่งโครงการ “คนดี ซีพีแรม” ปลูกฝังให้พนักงานประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความคิดดี ทำดี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ และเป็นแบบอย่างที่แก่สังคม และประเทศชาติ โดยมีจิตสาธารณะซีพีแรมได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

#CPRAM #ซีพีแรม #คนดีซีพีแรม #มูลนิธิSOS #มูลนิธิตะวันฉาย

 

ที่มา ซีพีแรม