ซีพีแรม ยกระดับโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” สู่ความยั่งยืนทางอาหาร ตามยุทธศาสตร์ Food 3S ของซีพีแรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี ซีพีแรม ได้ดำเนินโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ที่เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบโรงงานซีพีแรมทุกแห่งคลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ในการเพาะปลูกกะเพราให้แก่เกษตรกร โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเพาะปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อยกระดับเกษตรกรในพื้นที่ในการเพาะปลูกที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้ชุมชนมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันในพื้นที่ขอนแก่น เกษตรกรเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP 100% กว่า 25 ครัวเรือน และมีรายได้รวมกว่า 250,000 บาทต่อเดือน โดยการดำเนินการโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ Food 3S ของซีพีแรม คือ ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และความยั่งยืนทางอาหาร (Food Sustainability)

คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “กะเพรา” เป็นพืชอีกชนิดที่ ซีพีแรม ได้พัฒนาสายพันธุ์ จนได้ สายพันธุ์ กะเพรา ที่มีความหอม มีรสชาติเผ็ด ตรงกับความต้องการของซีพีแรม เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัยรองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน ชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก ด้วยการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณประหยัด อุสาย เกษตรกรต้นแบบของโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ในจังหวัดของแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นเคยทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว จำพวกคะน้า สลัด ผักกาด ผักชี และอีกหลาย ๆ ชนิดเพื่อส่งขายตามท้องตลาดมาแล้วแต่ต้องประสบกับปัญหาทั้งเรื่องราคา และคุณภาพของผลิตผล เมื่อซีพีแรม ได้เข้ามาส่งเสริม แนะนำวิธีการปลูกพืช อย่างถูกวิธีและได้ผลผลิตที่ดี พร้อมกับรับซื้อ เพื่อผลิตเป็นเมนู ข้าวกะเพรา เมนูที่ขึ้นแท่นครองใจมหาชน ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น

#CPRAM #ซีพีแรม #เกษตรกรคู่ชีวิต

ที่มา ซีพีแรม