ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ดีเดย์นำร่องยกระดับเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี กับแนวคิด “ฟื้นแผ่นดินปลอดสารพิษ เกษตรกรปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี”

คุณธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณศิริวรรณ จวงตระกูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการนำร่อง “ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี” โดยสนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง กว่า 900 หน่อ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกว่า 10,000 กิโลกรัม ณ พื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ประกอบด้วยแปลงสาธิตการปลูกกล้วยหอมทอง 2 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจะขยายผลต่อยอดเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) มุ่งหวังให้เกษตรกร ชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน
Cr.CPram