ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ขับเคลื่อนโครงการ “CPRAM Junior Chef” ต่อเนื่องกว่า 15 ปี ชูความปลอดภัยทางอาหาร รากฐานสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กไทย

คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ร่วมจัดงาน “CPRAM Junior Chef” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนได้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ผนวกกับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง กล้าคิดกล้าแสดงออก โดยมีน้องๆ ผู้ปกครอง รวมถึงพนักงานซีพีแรม และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

คุณปิยโชค ปิยางสุ กล่าวว่า กิจกรรม “CPRAM Junior Chef” เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ผนวกกับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร ซีพีแรม เชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องติดตัวเด็ก และเป็นรากฐานการสร้างสุขภาพที่ดีไปจนตลอดชีวิตของเขา ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ซีพีแรม ได้ดำเนินโครงการ “CPRAM Junior Chef” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภค พร้อมสร้างประสบการณ์ในการทำอาหารที่มีประโยชน์ อาทิ ปั้นซาลาเปา แต่งหน้าเค้กตามจินตนาการ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และตระหนักถึงความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องติดตัวเด็ก และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และหลักคิด 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#CPRAM #ซีพีแรม #35ปีซีพีแรม #35thCPRAM #CPRAMJuniorChef

ที่มา ซีพีแรม