มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วม ชาวปากรอ จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม

วานนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) ในวาระคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๐ ปีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ชาวปากรอ ได้ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม จัดกิจกรรม “รำลึกชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม”เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ พลเอกเปรม ผู้เป็นชาวสงขลาที่มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุน การยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตำบลที่ได้ชื่อว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำที่สุดของจังหวัดให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม มีความเข้มแข็ง

ตำบลปากรอ เป็นพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลสาบสงขลาประชากรมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นรายได้หลัก ของแต่ละครัวเรือนมาจากการทำอาชีพประมงในทะเลสาบ เมื่อระบบนิเวศในทะเลสาบเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติลดลง ส่งผลต่ออาชีพประมงของชาวบ้านประกอบกับปากรอเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย สร้างรายได้ไม่พอยังชีพปากรอจึงกลายเป็นตำบลที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำที่สุดของจังหวัดสงขลา มีความแร้นแค้น ยากจน ไม่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุตรหลานได้

ในปี ๒๕๓๙ พลเอกเปรม ได้เข้ามาดูแลปัญหานี้ โดยมีดำริให้ คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ประสานภาครัฐและเอกชน ระดมสรรพกำลังกันเข้ามาช่วยเหลือ ตามแนวพระราชดำริ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมใน “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ” ตามดำริของพลเอกเปรมซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประสานให้หน่วยธุรกิจต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้ามาส่งเสริมอาชีพ อาทิปลาทับทิมในกระชัง เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงโคพื้นเมือง ปลูกผักปลอดภัย ปลูกมะพร้าวน้ำหอม พัฒนาระบบผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวพื้นเมือง จัดกิจกรรมสร้างผู้นำ ทั้งผู้นำอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน พัฒนาสู่การสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียน ๒ แห่งของตำบลปากรอเพื่อให้มีไข่ไก่ เป็นโปรตีนราคาย่อมเยา ใช้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ และเด็กยังได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ระยะเวลากว่า ๒๐ ปีของการผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา ส่งผลให้ชาวปากรอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการรวมกลุ่ม ชุมชนเข้มแข็ง สามารถประสานเชื่อมโยงกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง คือ ตำบลป่าขาด และ ตำบลรำแดง สร้างเป็นเครือข่ายวิถีชีวิต โหนด-นา-เล ที่เกื้อกูลและยั่งยืนจุดประกายสู่การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ในโอกาสที่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันเกิดครบ ๑๐๐ ปีของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษชาวปากรอทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน
โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนาพร้อมกัน ๒ วัด ๒ มัสยิด ได้แก่พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ วัดบ่อทรายเจริญธรรม และ วัดแหลมจากและพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดบ้านบางไหน และ มัสยิดบ้านดอนทิง

ช่วงบ่าย ชาวปากรอ ป่าขาด และ รำแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม “รำลึกชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม” ประกอบด้วยพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเทพหยา หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโดยมี คุณอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเทพหยา เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ตามคำแนะนำของพลเอกเปรม ที่ให้ชาวบ้านทำประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า สร้างผลผลิตให้มีเก็บ มีกิน มีใช้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และต่อยอดได้

พิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรม ๑๐๐ ภาพ ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ความดีเพื่อป๋าเปรมท้ายด้วย การเสวนาเรื่อง ๑๐๐ ปี ร้อยความดี สืบสานปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น นอกจากชาวปากรอ ป่าขาด รำแดง และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท แล้ว ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนเครือข่าย คณะครู นักเรียน ตลอดจนเกษตร เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

โดย : มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #CP.RLDF
#เครือเจริญโภคภัณฑ์ #CPG
#วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์​
#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
#ปากรอ #สงขลา