เสียงสะท้อนจาก 2 นักเรียนทุนฯจาก ร.ร.ตชด. กับโอกาสที่ได้รับในชีวิต

นี่คือเรื่องจริงที่อยากให้ทุกคนควรรับรู้ว่า ความยากจน ทำให้เด็กไทยกว่า 1.9 แสนคน ขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหา “การเรียน” ที่มีความเหลื่อมล้ำจากฐานะทางการเงินของครอบครัว ทำให้เด็กไทยที่เรียกได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ ขาดโอกาสทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาล่าสุด ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ชี้โควิด-19 ยังส่งผลกระทบครัวเรือนยากจนที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2/2563 มีนักเรียนยากจนพิเศษที่คัดกรองใหม่เข้ามา จำนวน 195,558 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 18% จากปีการศึกษา 1/2563

จากปัญหาสังคมดังกล่าว มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้จัดตั้งและดำเนินการโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสามารถ และกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cp-foundationforrural.org/rldf120764/