เครือซีพี ผนึกกำลังกลุ่มทรู ยกระดับองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล พร้อมปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ในโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือซีพี ผนึกกำลังกลุ่มทรู ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 โดยมี คุณวรัญญา ธนะเพทย์ ผู้จัดการฝ่าย สำนักบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมงานซีพีอาสา ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น ประกอบด้วยเรื่องหลักการตลาด 4P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) รวมถึงได้จำลองสถานการณ์การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้ได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จำนวน 46 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เครือซีพี กลุ่มทรู และกรมป่าไม้ ยังได้บูรณาการร่วมกันในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำความรู้เรื่อง Climate Change การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การวัดค่าการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน