ก้าวแรกกับการเรียนรู้ครั้งใหม่ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสู สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise )

กว่าจะมาเป็นกาแฟสองชนเผา สู่วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง นับว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายครั้งใหม่ของชุมชนเกษตรกรบ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นของตนเองนำมาซึ่ง เสียงตอบรับความภาคภูมิใจและกำลังใจให้เกษตรกรในพื้นที่พร้อมสู้ผลักดันขับเคลื่อนผู้คนในชุมชนเดินหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายต่อไป

หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน บ้านเลาสูคือหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความอุมดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยไม้ป่านาๆชนิด ทั้ง ไม้ท้องถิ่น ไม้ผล ข้าวไร่ ที่ปลูกไว้เพื่อเลี้ยงดำรงชีพ โดยอาศัยองค์ความรู้เดิมส่งต่อรุ่นสู่รุ่นของเหล่าชาติพันธุ์ เมี่ยน อาข่า ในด้านเกษตร โดยบ้านเลาสู ถือเป็นป่าต้นน้ำ ที่มีต้นทุนความพร้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ที่มีความสมบูรณ์ เเต่ภายในพื้นที่นั้นยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงกลายเป็นที่มาจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านอยากเห็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ซึ่งเดิมก่อนหน้านี้ทางชุมชนเคยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และในพื้นที่แห่งนี้อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบอาชี การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต่างคนต่างทำมาหากินแบ่งแยกกันไปในแต่ละครัวเรือน ไม่เคยมีแนวคิดในการรวมกลุ่มอย่างในปัจจุบัน

จากที่ชาวบ้านปลูกกาแฟเป็นทุนเดิม นำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ชาวบ้านทุกคนต่างพร้อมใจขับเคลื่อนปลูกกาแฟสร้างการกลับมาให้ระบบนิเวศ

โดยได้รับความร่วมมือจากทาง ภาครัฐและภาคีเครืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสู สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise ) บ้านเลาสูสู่ความสำเร็จ จัดตั้งโรงแปรรูปกาแฟภายในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง มอบองค์ความรู้วิชาการบริหารจัดการแปลงเกษตร นอกจากนี้ยังจัดทำรูปแบบชีวภาพการขจัดศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อรักษาทรัพยากรที่มีค่า ที่มาของสินค้าชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ กาแฟบ้านเลาสู

ซึ่งจากความอดทนเพียรพยายามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตกาแฟบ้านเลาสู สามารถก่อเกิดรายได้ให้แก่ชุมชน/เกษตรกร ได้มากถึง 309,817 บาท และมีผลประกอบการกาแฟเชอร์รี่เฉลี่ย/ปี มากถึง 18,225 กิโลกรัม จากนามธรรมสู่รูปธรรมที่จับต้องได้ หล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกรบ้านเล่าสูส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นหลังต่อยอดผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดรายได้ ให้กลายเป็นความภูมิใจสูงสุดของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสูเพื่อไปสู่ความยั่งยืน

#กาแฟดีที่เลาสู #กาแฟสองชนเผ่า
#ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง #กาแฟรักษ์ป่า