สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานผ้าพระกฐิน ให้รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อัญเชิญถวาย ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดพระเมตตาประทานผ้าพระกฐินเพื่อให้ คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร อัญเชิญและนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนในไตรมาสประจำปี 2566 ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดพระเมตตามอบผ้าพระกฐิน แก่คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ​ อัญเชิญไปทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ จ.ลพบุรี วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

ที่มา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์