💦22 มีนาคม… ‘วันน้ำโลก’

เพราะน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลก ประกอบไปด้วยน้ำกว่า 70% ทว่ามีเพียง 3% เท่านั้น ที่เป็นแหล่งน้ำจืดเหมาะแก่การอุปโภคและบริโภค

แต่ด้วยปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนล้วนมีความต้องการใช้น้ำ หรือแหล่งน้ำเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคตอีกด้วย

“อนุรักษ์และรักษาผืนป่า
แหล่งต้นน้ำให้ใสสะอาดบริสุทธิ์
เพื่อให้เรามีน้ำใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป”

‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’

#วันน้ำโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus #true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี
#MNRE #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม