ทำความดีด้วยหัวใจ : เพื่อเพื่อนร่วมงาน…เราไม่ทิ้งกัน (ESR Spirit “Leave no colleague behind”)

ค่านิยม 6 ประการ : คุณธรรมและความซื่อสัตย์ …เพื่อเพื่อนร่วมงาน…เราไม่ทิ้งกัน (ESR Spirit “Leave no colleague behind”)

นับตั้งแต่ ซี.พี.เวียดนาม เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุปัน  บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากหลักสิบคน พันคน แล้วเป็นหมื่นคน ปัจจุปันมีพนักงานจำนวนมากกว่า 25,000 คน และยังมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาของบริษัท จะทำอย่างไร? ให้พนักงานทั้ง 25,000 คนนี้ มีความรักใคร่ สามัคคี มีความผูกพันซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงาน เพื่อนร่วมงานช่วยกันผ่านช่วงยากลำบากหรือประสบกับความเดือดร้อนในชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรรู้จักการแบ่งปัน คู่กับการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

CPV – ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จึงตั้งโครงการ เพื่อเพื่อนร่วมงาน…เราไม่ทิ้งกัน (ESR Spirit “Leave no colleague behind”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในยามประสบความเดือดร้อนในชีวีต สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยความสมัคคี ความรัก รู้จักการแบ่งปัน รวมถึงวางแนวปฏิบัติรูปแบบ “จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน” ในบริษัท ตามรูปแบบ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ขององค์กร UNDP

โครงการเริ่มจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านพนักงาน (Home Visiting) ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จากการดูแลซึ่งกันและกันจึงสามารถช่วยแก้ไขความยากลำบากของพนักงานและครอบครัว การดำเนินโครงการด้วยหลายรูปแบบ เช่น  เยี่ยมบ้านพนักงาน  ซ่อมแซมบ้าน จัดงานวันครอบครัวซีพี และวันตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นโอกาสให้พนักงานทำความดี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผนึกกำลังจากเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความสมัครใจ ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งหมดล้วนมาจากใจ “เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน” โดยงบประมาณดำเนินโครงการจากการรณรงค์ทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัท

CPV ได้ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานและครอบครัวพนักงานมากกว่า 100 คนที่มีความเดือดร้อน / สร้างบ้าน 50 หลังด้วยความผนึกกำลังใจของพนักงานทั้งหมด (Synergy Home) มีการเข้าเยี่ยมบ้านพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดงานวันครอบครัวซีพและตอบแทนคุณแผ่นดิน เวลา 6 อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยความรัก การดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน