สหพันธ์เยาวชน CP เวียดนาม ร่วมโครงการ “เดือนมีนาคมชายแดน” สร้างอาหารมั่นคงให้ชาวเวียดนาม

CP เวียดนาม นำโดย คุณ Nguyen Quoc Khang ประธานสหพันธ์เยาวชน และ คุณ Hoang Van Thang ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอาหารสัตว์ในภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “เดือนมีนาคมชายแดน” ประจำปี 2023 สนับสนุนไก่พันธุ์เนื้อ 2,000 ตัว พร้อมอาหารสัตว์ 1 ตัน และของขวัญ 60 ชุด แก่ทหารประจำการชายแดนใน จ.กาวบั่ง เพื่อใช้ดำเนินเป็นฟาร์มต้นแบบเลี้ยงไก่เนื้อให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงไก่เนื้อที่ได้มาตรฐานปลอดภัย โดยมีพนักงาน CP เวียดนาม ร่วมถ่ายทอดความรู้และให้แนะนำ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล พร้อมกันนี้ ตัวแทน CP เวียดนาม พร้อมด้วยทหารของหน่วยรักษาดินแดน สมาชิกสหพันธ์เกษตร และสหพันธ์เยาวชน จ.กาวบั่ง ร่วมเคารพธงชาติ และปลูกต้นไม้ที่จุดสังเกตชายแดนที่ 651 ณ หมู่บ้าน Tong Cot ต.Soc Ha อ.Ha Quang จ.กาวบั่ง
ในการนี้ คุณ Nguyen Quoc Khang และอาสาสมัคร ยังร่วมกิจกรรม “เยาวชนเพื่อทะเลและเกาะบ้านเกิด” ประจำปี 2023 ร่วมกับ พนักงาน CP เวียดนามในเขตเกาะบาคลองวี (Bach Long Vi) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เดือนมีนาคมชายแดน” และร่วมฉลองครบรอบ 30 ปีของเยาวชนที่อาสาเข้าร่วมพัฒนาเกาะ Bach Long Vi ทั้งนี้ CP เวียดนาม มอบไก่พันธุ์ 2,000 ตัว อาหารสัตว์ 1 ตัน พร้อมถ่ายทอดแนวการเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐานแก่เยาวชนอาสาสมัคร รวมทั้งของขวัญ 30 ชุด แก่ผู้ด้อยโอกาส และมอบไข่สด 3,000 ฟอง สนับสนุนโครงการ “ขยะแลกไข่ และผลิตภัณฑ์ซีพี” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมรักษาความสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะบาคลองวีอีกด้วย
“โครงการเดือนมีนาคมชายแดน ของสหพันธ์เยาวชนเวียดนาม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาสังคมยุคใหม่ และสืบสานประเพณี “ดื่มน้ำระลึกถึงแหล่งที่มา” ของชาวเวียดนาม ปลูกฝังคุณธรรม “รู้จักตอบแทนคุณแผ่นดีของ CP เวียดนาม” ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน บริษัทและพนักงานเป็นลำดับสุดท้าย

CP Vietnam collaborates on the “March for Border” project, ensuring food security of bordering people.

C.P. Vietnam led by Nguyen Quoc Khang, president of C.P.Vietnam Youth Union, and Hoang Van Thang, manager of feed business in the North, participated the activities under the 2023 March for Border project, which was initiated in a bid to improve quality of life of bordering residents. They handed over 2,000 chicken, and 1 ton of feed as well as 60 sets of gift to Vietnamese border soldiers in Cao Bang province. This support aims to set up the poultry farm as being learning center to transfer knowledge and technique on raising chicken as well as CP Vietnam’s experts provide knowledge and advise to ensure food security and best practice of animal farms for people in the remote areas.
CP Vietnam representatives, along with members of Vietnam’s Farmer Union and Vietnam Youth Union, honoured the national flag and planted trees at 651st border observation posts in Tong Cot village, Soc Ha subdistrict, Ha Quang district, Cao Bang project.
In addition, Nguyen Quoc Khang and CP Vietnam volunteers participated in the homeland’s sea and islands festival held on Bach Long Vi island. This is part of the March for Border project and to commemorate the 30th anniversary of volunteer youth joining the Bach Long Vi Island development. CP Vietnam supported 2,000 chicken and 1 ton of feed as well as the provision of chicken farming to volunteer youth. They also handed over 30 sets of gift to disadvantaged youth.
CP Vietnam also delivered 3,000 fresh eggs as part of its “Garbage for eggs and CP products” to encourage people to protect the island’s environment.
The March for Borders project was initiated by Vietnam Youth Union to encourage young people to inherit good traditions and culture “drink water to remember its source” ritual in a bid to cultivate good virtue of pay the merit to the country. This is in accordance with the 3 Benefits principle, which CP Vietnam employees adhere to by prioritizing benefit of the country and people interests ahead of the company’s’’s own benefits.
Cr.PR CPF