16 พฤศจิกายน ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’

มรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ
เป็นสิ่งทรงคุณค่า ที่เราต้องหวงแหน
และปกป้องรักษาส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นสมบัติของเรา ของโลกสืบต่อไป

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #CPร้อยเรียงความดี
#Lotus #true #truetogether #DNP #JungleCoffee
#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม