CSR CPI ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจข้าวในประเทศและต่างประเทศ มอบข้าวหอมมะลิฉัตรทอง, Rio ขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบ เครื่องดื่ม BK Sparking Vitamin Drink, น้ำมะพร้าว Ru Coco, เครื่องดื่มวิตามิน Vita one และเส้นหมี่ตราฉัตรมูลค่ารวม 104,100บาท ให้กับคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และขอเชิดชูผู้เสียสละเป็นหน้าด่านสกัดกั้นและรักษา ผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19

#ร่วมใจสู้ภัยCOVID19
#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#อีกหนึ่งเสียงของกำลังใจ