ทำไมดัชนี DJSI จึงดึงความสนใจจากนักลงทุนได้มากกว่าการโชว์ผลประกอบการเพียงอย่างเดียว

เหตุผลที่ดัชนี DJSI ดึงความสนใจจากนักลงทุนได้มากกว่าธุรกิจที่มีแค่ผลประกอบการ นั่นก็เป็นเพราะ ดัชนี DJSI นับเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์สำคัญของนักลงทุนที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อจะเข้าไปลงทุนในองค์กรนั้น ๆ เพราะบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ DJSI ถือเป็นองค์กรที่มีหลักประกันถึงศักยภาพการบริหารงาน ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนนั่นเอง

DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Indices คือดัชนีวัดความยั่งยืน ที่ใช้ประเมินผลบริษัทที่เป็นกลุ่มนำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั้งในด้านเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 และปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของ S&P Global ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI เป็นประจำปีในช่วงปลายปีของทุกปี

คุณค่าที่แท้จริงของการผ่านประเมินดัชนีความยั่งยืน DJSI จึงไม่เพียงแต่เป็นชื่อเสียงของบริษัทหรือการได้อยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก แต่เป็นการค้นพบแนวทางการบริหารจัดการในทุกมิติของ ESG แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)  ที่สามารถนำเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการเติบโตในระยะยาวขององค์กร เมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่งในตลาด และคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ทั้งนี้เมื่อ 8 ธันวาคม 2566 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เทเลคอม เทคคอมปานีไทย คว้าดัชนีความยั่งยืนระดับเวิลด์คลาส Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ปี 2023 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตามประกาศของ S&P Global ด้วยยุทธศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบทุกมิติ ชูนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ลดการใช้พลังงาน เสริมทักษะดิจิทัล นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา พร้อมขยายผลกระบวนการธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน หนุนธรรมาภิบาลเอไอ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยทรู ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน เดินหน้าสร้างคุณค่าระยะยาว ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต พร้อมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ด้วยหลักการ 3H ได้แก่ Heart, Health และ Home ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

  • Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยหัวใจ ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
  • Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนนำเสนอและสร้างสรรค์คุณค่าดีๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม
  • Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมให้น่าอยู่

ในปีนี้ ทรู ติดอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 95 จาก 100 คะแนน (8 ธันวาคม 2566) เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ที่ได้ 93 คะแนน และนี่คือดัชนีระดับโลกที่ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพชีวิตของทุกคนเพิ่มสูงขึ้น โลกอยู่ได้ เราทุกคนก็อยู่ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขได้เช่นกัน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ www.true.th/sustainability