กลุ่มบริษัทดีทีจีโอจัดทำ “Social Report” เผยแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม / DTGO Publishes “Social Report”

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอจัดทำรายงานเพื่อสังคมหรือ “Social Report” เพื่อบอกกล่าวถึงที่มาและความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสังคม รวมถึงการสร้างดีทีจีโอให้เป็น ‘องค์กรสากลอมตะ’ ที่พร้อมสำหรับการสร้างและส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อคุณค่าคืนสู่สังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านสังคมขององค์กรการกุศลเครือข่ายของดีทีจีโอ รวมถึงช่วยให้สมาชิกองค์กร ครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ พันธมิตร เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ให้กับทุกสิ่งบนโลกของเรา รวมถึงหลักการใช้ชีวิตที่เป็นรากฐานแนวคิดต่าง ๆ ของสมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ไม่ว่าจะเป็น “DTGO Moral Code” และ “Good People” อีกด้วย

การถ่ายทอดความตั้งใจขององค์กรให้แพร่ขยายออกไปสู่สังคมวงกว้าง จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการทำความดีร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความหมายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
อ่าน Social Report >>> คลิก:https://online.anyflip.com/bpnjl/sdjn/mobile/

DTGO has published its first “Social Report” with insights and updates on its initiatives for people and the planet. The report also covers DTGO’s ideas and aims to help society through sustainable business.

Discover in the report how the group helps us develop our potential and contribute to society through activities and projects with non-profits. You, your family, your friends and associates can take pride in these collaborations.

The report also covers how DTGO businesses operate for human and environmental well-being. The publication further features the moral principles that underly this approach, captured in DTGO’s “Moral Code” and “Good People” life rules.

DTGO’s commitment to society will further extend the group’s good deeds, bringing new efforts to support sustainable development for all life.

Explore DTGO’s initiatives for society now >> CLICK:https://online.anyflip.com/bpnjl/sdjn/mobile/