บ. รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ร่วม Workshop การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

19 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัด Workshop “Realizing C.P. Visions and Goals for EHSR” ให้แก่ ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันอออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (Eastern High-speed Railway: EHSR) นำโดย Ms. Hong Bo ประธานคณะผู้บริหาร และคุณธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการและให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกบริษัทในเครือฯ ให้มีแนวทางบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือฯ