ส่อง 8 เทรนด์อนาคตการทำงานประจำปี 2024 เพื่อให้ธุรกิจเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอนาคต

Tech Horizon: Empowering Business with AI and Robotics – Generative AI.

ในโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่เคยกำหนดชีวิตการทำงานของเรากำลังจะสูญหายไปในประวัติศาสตร์ แนวคิดเดิม ๆ อย่างการทำงานเก้าโมงเลิกห้าโมง หรือการทำงานตลอดชีวิตจะค่อย ๆ ถูกลดบทบาทไป

แล้วอะไรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้?

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ แต่ไม่ใช่เพียงตัวเร่งปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน

ปี 2024 แนวโน้มเหล่านี้จะยังคงเปลี่ยนรูปแบบชีวิตการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

8 เทรนด์อนาคตการทำงาน 2024

Generative AI: เครื่องมือ AI จะแพร่หลายในทุกสายงานและประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่การทำความเข้าใจข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้นจะเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ประโยชน์ของ AI ร่วมกับความสามารถของมนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ เพราะ AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่คนที่ไม่เรียนรู้เกี่ยวกับ AI จะถูกแทนที่

หลักปฏิบัติในการทำงานที่ยั่งยืน (Sustainable Working Practices) : การเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ซํ้า การลดขยะ และการรีไซเคิล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ

ทักษะแห่งอนาคต: ควรมีความรู้ในด้านความสำคัญของทักษะต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่เทคโนโลยีไม่มี และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล (Remote Work)

ประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience): ในโลกปัจจุบัน องค์กรตระหนักดีว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานมีความสำคัญพอ ๆ กับการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า นอกเหนือจากเงินเดือนที่เหมาะสมแล้ว บริษัทต้องมุ่งเน้นไปที่ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน สุขภาพและการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์: จากปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น การย้ายถิ่นฐาน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าความหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ คาดการณ์ว่าในปี 2024 ช่องว่างการจ้างงานและลำดับชั้นแบบเดิม ๆ กำลังถูกสั่นคลอนลงไป

การใช้ระบบดิจิทัลในการทำงาน: ข้อมูลส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของเราในทุกด้าน ตั้งแต่การประเมินประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ จึงต้องมีทักษะการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือหรือระบบ มองหาโอกาสที่จะใช้งานในอนาคต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การเรียนจะไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กอีกต่อไป แต่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นกับทุกคน เพื่อรักษาทักษะให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเรียนแนวทางเทคโนโลยีที่เกิดใหม่เช่น AI

สถานที่ทำงานแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Workplace): ในปี 2024 การทำงานแบบ hybrid จะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผสมผสานการทำงานแบบดั่งเดิมที่ต้องมาทำงานในออฟฟิศร่วมกับความยืดหยุ่นในการทำงานแบบ remote ส่งเสริมกระจายอำนาจในการทำงานและเพิ่มความเป็นสากลให้กับบริษัท

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ และเปิดรับเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปี 2024 และต่อไปในอนาคต

อ้างอิง: forbes / Techsauce