EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิมสร้าง Green Supply Chain นำผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่ยั่งยืน

EXIM BANK – CP – Altervim ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สนับสนุนสินเชื่อพลังงานสะอาดแก่ Supply Chain” ซึ่ง EXIM BANK จะสนับสนุนบริการทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อสร้าง Green Supply Chain ให้แก่ Altervim ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (Altervim) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สนับสนุนสินเชื่อพลังงานสะอาดแก่ Supply Chain” ซึ่ง EXIM BANK จะสนับสนุนบริการทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อสร้าง Green Supply Chain ให้แก่ Altervim ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในประเทศไทย มาเลเซีย และจีน และบริษัทอื่น ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในเครือซีพี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจเข้าร่วมกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกโดยใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ EXIM BANK นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ Supply Chain ของเครือ CP ผ่าน Altervim เริ่มต้นจากการสนับสนุน Suppliers ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอด Supply Chain ของ CP ครอบคลุม Suppliers ผู้ส่งออก และดีลเลอร์ ด้วยการให้สินเชื่อระยะยาวสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งการลงทุนในลักษณะ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) ให้ Altervim เป็นผู้ลงทุนและติดตั้ง Solar Rooftop ให้ลูกค้าใน Supply Chain ของบริษัท หรือกรณีกลุ่มลูกค้าใน Supply Chain ต้องการเป็นผู้ลงทุนเอง EXIM BANK มีบริการทางการเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดย EXIM BANK เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนให้ เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจไทยดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวนโยบายและการดำเนินงานของเครือ CP ในการผลักดันธุรกิจและผู้ประกอบการใน Supply Chain สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดย Altervim เป็นผู้ลงทุน ผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนของเครือ CP ด้วยประสบการณ์การพัฒนา ลงทุน และติดตั้ง Solar Rooftop มากกว่า 2,500 โครงการให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ CPF, Makro, 7-11, Lotus และ TRUE และให้บริการระบบ Digital Energy Platform สนับสนุนการจัดการพลังงานของผู้ประกอบการโดยใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร นอกจากนี้ Altervim ยังขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง Supply Chain ของเครือ CP จำนวนกว่า 30,000 ราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2567 EXIM BANK เดินหน้าพัฒนา Greenovation และขยายพันธมิตรทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน นำผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้ง Supply Chain ปรับตัวและ Go Green ไปด้วยกัน เพราะนั่นคือ ทางรอดเดียวของการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.รักษ์ กล่าว

EXIM Thailand Joins Hands with Altervim to Build Green Supply Chain Bringing together Entrepreneurs from Upstream to Downstream toward Low Carbon Society and Sustainable World  

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Mr. Boonchai Opas-iam-likit, US, EU & UK Business Chairman, Charoen Pokphand Group Co., Ltd, (CP), and Mr. Somboon Lertsuwannaroj, Chief Executive Officer, Altervim Co., Ltd. (Altervim),  recently signed a Memorandum of Understanding (MOU) to cooperate in “Green Supply Chain Financing” as full-fledged financial facilities to build the green supply chain for Altervim, a member of the CP Group, in its total solutions for clean energy development and investment in Thailand, Malaysia, and China along with other companies throughout the supply chains at EXIM Thailand’s Head Office. This aims to support and encourage Thai entrepreneurs of all business sizes to take part in export-related manufacturing processes using clean energy and energy-saving technologies.

Under this cooperation, EXIM Thailand will offer financial products with special interest rates to mitigate greenhouse gas emissions for the CP Group’s supply chains through Altervim. The Bank will support entrepreneurs from upstream to downstream throughout the CP Group’s supply chains, covering suppliers, exporters, and dealers. Long-term loans will be provided to finance investment in solar power system installation whether under Private PPA (Private Power Purchase Agreement) with Altervim being the investor to install solar rooftop systems for customers in its supply chain or in the form of self-investment by customers in its supply chain.  EXIM Thailand’s financial solutions have been made available to facilitate entrepreneurs’ access to clean energy at low costs and empower them on the global front with higher competitiveness. Entrepreneurs may apply for carbon credit registration service from EXIM Thailand at the Bank’s expense in order to support Thai businesses’ operations under environmental, social, and governance (ESG) framework and with aspiration to achieve carbon neutrality and net zero emissions in response to the sustainable development goals alongside the policy and operation guidelines of the CP Group to drive businesses and entrepreneurs in its supply chains toward the carbon neutrality and net zero emissions targets. Altervim is a business unit under CP Group providing renewable energy solutions for other business under CP Group as well as supply chain business and other business beyond CP Group. With Company’s track records of development, investment and installation more than 2,500 solar rooftop projects for business under CP Group such as CPF, Makro, 7-Eleven, Lotus’s and TRUE, and provide digital energy platform service as total solutions for entrepreneurs’ energy management using clean energy. With potential target business over 30,000 customers under CP Group’s supply chains to propel sustainable development.

“Amid Thai and global economic opportunities and challenges in 2024, EXIM Thailand will remain steadfast in our commitment to develop the Greenovation and expand partnership with both the public and private sectors. We aim to lead and work alongside Thai entrepreneurs from upstream to midstream to downstream all through the supply chains to adapt to the current circumstances and go green together, as it is the only way for business sectors, general public and environment to survive and stay strong sustainably without leaving anyone behind,” added Dr. Rak.

ที่มา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)