ทุนซีพี มีดีมากกว่าแค่ค่าเทอม

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตความหวังของพ่อแม่คืออยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง ๆ ได้งานดี ๆ มีเงินเดือนสูง ๆ เป็นเจ้าคนนายคน สมัยก่อนพ่อแม่จึงมักสอนลูก ๆ เสมอว่า ให้ขยัน ตั้งใจเรียน จะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแม่ แต่เยาวชนจำนวนไม่น้อย ก็ไม่สามารถสานฝันของพ่อแม่ให้เป็นจริงได้ ด้วยเพราะฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน

แต่ก็ยังมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่โชคดี ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ซึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่ให้ความสำคัญกับ
การศึกษา มอบทุนให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้เด็ก ๆ เหล่านั้นได้ไปต่อ
ยอดพัฒนาตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้รับทุน มักจะไปได้ไกล เติบโตในหน้าที่ในการงาน หลายคนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ซีพีเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา และการพัฒนาคนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องของการศึกษา ก็เป็นหนึ่งใน 12 เป้าหมายหลักของซีพีที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2563 สอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารของเครือฯ โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เคยพูดไว้ว่า “คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้ความรู้ เพราะความรู้เป็นทุนที่สำคัญที่สุด ถ้าจะกระจายทุนให้ทั่วถึง การให้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพีทุ่มงบประมาณกับการสนับสนนุทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เสมอมา (ในช่วงระหว่างปี 2558-2560 ซีพีให้ทุนการศึกษาไป 2,000 ล้านบาท) โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 4,664 ทุน รวมเป็นเงิน 63,128,000 บาท

ล่าสุดในปี 2561 ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 262 คน ทุนละ 30,000 บาท และยังได้เพิ่มทุนการศึกษาทางด้านนวัตกรรมขึ้นอีกหนึ่งโครงการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ จำนวน 110 ทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายของรัฐบาล

ความน่าสนใจของทุนการศึกษาเครือซีพี อยู่ที่ความแตกต่างจากทุนของที่อื่น ๆ เนื่องจากเครือซีพีเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาคนให้เป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” ดังนั้น การให้ทุนจึงไม่ใช่เพียงการให้แค่ตัวเงิน แต่ให้องค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ผู้รับนำไปพัฒนาต่อยอดจากศักยภาพภายในเฉพาะตนที่มีเป็นทุนเดิมกันอยู่แล้ว สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

นับว่าเป็นโชคสุด ๆ ของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากจะได้เงินเป็นค่าเล่าเรียนแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ผ่านการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการทุนซีพี อาทิ

ได้ใช้สถานที่อบรมและหลักสูตรการเรียนการสอน ของสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute (CPLI)

ได้ใช้เครื่องมือวัดศักยภาพ (PsyTech) เพื่อการพัฒนาตนเอง และหลักการพัฒนาแบบ Action Learning Project นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในโครงการ New Generation Leaders ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลก จากสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้เรียนหลักสูตรพิเศษ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ E-Learning จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

ได้ฝึกงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเป็นเวลา 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน อาทิ การปรับปรุงบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

ระหว่างการฝึกงานจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกับพี่เลี้ยงที่ฝึกงาน และกลับมารายงานผลการฝึกงาน

ได้จัดทำโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืน เป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ โดยสามารถตอบโจทย์ได้ว่า โครงการที่คิดวิเคราะห์จัดทำขึ้นมานั้น สร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชน ได้ใช้ความรู้ความสามารถอะไรในการทำโครงการ คนในชุมชน/สังคม/ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรจากโครงการ และโครงการนั้นนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร

เรียกได้ว่า เป็นทุนการศึกษาแบบจัดเต็ม ครบเครื่อง ครบรส โดยเฉพาะการได้รับองค์ความรู้ และประสบการณ์มากมาย จากการทำงานในองค์กร และการทำงานร่วมกับชุมชน

โครงการทุนซีพีเกิดจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2522 ที่ต้องการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับองค์กร

ทุนซีพีถือเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาเป็นเวลา 41 ปี เราแทบไม่เคยรู้เลยว่าซีพีมีการให้ทุนแบบนี้ด้วย เรียกว่าทำกันเงียบมาก แต่เป็นการทำความดีแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เสมือนการปิดทองหลังพระ ทำให้นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ที่ว่า “ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง” วันนี้เราได้รับรู้ว่ามีทุนดี ๆ แบบนี้ ก็คงเป็นเวลาที่ทองที่ปิดไว้ด้านหลัง ล้นออกมาด้านหน้าให้เห็นกันแล้วนั่นเอง

******************
ที่มา: Blog WordPress