ซี.พี. เมียนมา จิตอาสาจับมือคู่ค้า ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน เดินหน้าโครงการ Milk for Kids

ซี.พี. เมียนมาจิตอาสา ร่วมกับร้านกาแฟ Coffee Bean Tea Leaf ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ดื่มนมสดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Milk for Kids โดยจัดกิจกรรมบริจาคนมสดให้แก่นักเรียนโรงเรียนอายุดิกา, โรงเรียนซาน เมียะ ธิดา และสถานเลี้ยงเด็กทุคายะมุน ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการ Milk for Kids ได้ดำเนินการบริจาคนมสดพา3สเจอร์ไรส์ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุน 16 โรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมสดที่มีคุณภาพถึง 8,000 คน ใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอ และตองจี รวมนมสดที่สนับสนุนไปกว่า 41,106 ลิตร โดยทีมผู้บริหารและพนักงานซีพีจิตอาสา พร้อมสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตามแนวนโยบายของเครือซีพีเรื่องการตอบแทนสังคมด้านอาหารมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป

Cr:Pr CPF