ครม. เคาะปรับเกณฑ์วีซ่าระยะยาว 10 ปี ประกาศค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

ครม.เคาะวีซ่าระยะยาว (LTR Visa) ต่างชาติที่มีศักยภาพสูงยื่นขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี พำนักในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว 50,000 บาท พร้อมปรับเงื่อนไขตามข้อเสนอของบีโอไอ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

ซึ่งเป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว  (Long-term resident visa : LTR Visa) อายุการตรวจลงตรา 10 ปี และเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาท (จากเดิม 100,000 บาท) ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น  90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  อาทิ

1) กำหนดประเภทการตรวจลงตรา สำหรับผู้พำนักระยะยาวขึ้นใหม่ (Long-term resident visa : LTR Visa)  โดยมีอายุการตรวจลงตรา 10 ปี

2)กำหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าว  4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่  กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผู้ติดตามของคนต่างด้าว (คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปีจำนวนไม่เกิน 4 คน)

3)กำหนดให้คนต่างด้าว และผู้ติดตามของคนต่างด้าวที่ได้รับเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาท (จากเดิม 100,000 บาท)  และสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ