ชู 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย บนเวที High-Level Forum ณ กรุงปักกิ่ง และไทยพร้อมทำงานร่วมกันภายใต้ BRI

นายกฯ เศรษฐา ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum ภายใต้ หัวข้อ “Green Silk Road for Harmony with Nature” ได้ย้ำแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยง (Connectivity)

ทั้งนี้ 10 ปีของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) จะเป็นกลไกสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และการประชุม BRF ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

โอกาสนี้ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ” 4 ประการ เปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transition) ในทุกภาคส่วน เพื่อจำกัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะยาวพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ครอบคลุมร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป้าหมาย 30×30 เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียว (Green Finance Mechanism) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดสรรเงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสีเขียว ขณะนี้ไทยสามารถระดมเงินได้ถึง 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน ร่วมมือ แบ่งปันความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อสวัสดิการของย้ำการทำงานร่วมกันภายใต้ BRI และการสร้างความร่วมมือ จะส่งผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์