HSI ระดับโลก “ยก CPF” เป็นผู้นำในการเลี้ยงไก่ไข่ Cage Free

HSI ระดับโลกด้านสวัสดิภาพสัตว์ Humanity Society International (HSI) ชื่นชม CPF เป็นผู้นำการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) โดยได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชน ซึ่งเป็นมาจากการติดตามข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ขับเคลื่อนการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมไก่ไข่อย่างจริงจัง พร้อมเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงต่อเนื่อง พร้อมประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ Cage Free ปีละ 30% สำหรับในปีนี้ จะมีผลผลิต 16 ล้านฟอง
คุณสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไข่ไก่ CPF กล่าวว่า กระบวนการผลิตไก่ไข่ Cage Free ของ CPF เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภาพดี ปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2030 “Sustainability in Action” ตามเสาหลัก “ด้านอาหารมั่นคง” ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
CPF พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี สู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรปมาใช้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แม่ไก่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิ และการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา แม่ไก่อยู่อย่างสบาย 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
โรงเรือนของฟาร์มวังสมบูรณ์ จัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง การควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ควบคู่กับการใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ รวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ทำให้แม่ไก่ไข่เติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ อยู่อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
นอกจากนี้ กระบวนคัดและทำความสะอาดไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย โดย CPF ใช้เครื่อง Freshness test เพื่อการันตีค่าความสดใหม่ของไข่ไก่ Cage Free ของ CPF ทุกฟองก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค
ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของภาคการผลิตไข่ไก่ของไทยสู่มาตรฐานระดับสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CPF ในการขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย และใส่ใจตลอดกระบวนการผลิตถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถาดไข่กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไข่ไก่ Cage Free ยังได้รับการยอมรับจากวงการร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
Humanity Society International (HSI) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลก ที่รณรงค์การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งสัตว์ป่า สัตว์ในฟาร์ม และสัตว์เลี้ยงทั่วโลก