เครือซีพีจัด workshop คณะกรรมการวิชาการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 3 ด้าน รับทราบ “เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน” ส่งผลงานสู่ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดให้มีการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021 ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯโดย คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ให้เกียรติเป็นประธาน และเพื่อให้การขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของงานในระดับเครือ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เครือเจริญโภคภัณฑ์

และ เพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้เชิญกรรมการวิชาการทั้งด้านผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ใน วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 สถานที่ : ณ ห้องอบรมทรู ชั้น 31 อาคาร AIA ถนนรัชดาภิเษก

โดยมี ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานกรรมการวิชาการเป็นประธานการจัดการประชุม คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการและเลขานุการชี้แจงภาพรวมแนวทางของคณะกรรมการ คุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ รองประธานด้านเทคโนโลยี ชี้แจงเกณฑ์คะแนน ด้านเทคโนโลยี ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเกณฑ์คะแนน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณรองประธานด้านเศรษฐกิจชี้แจงเกณฑ์คะแนน ด้านเศรษฐกิจ

คุณบงกชธร เพ็ชรนิจินดา ทีมเลขานุการ ชี้แจงการให้คะแนนผ่านระบบ และ ตัวอย่างการกรอกผลงานนวัตกรรม คุณสมใจ บุญพงษ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานชี้แจง ความคืบหน้างาน CP Innovation Exposition 2021

สำหรับไทม์ไลน์มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯกำลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับผลงานนวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน โดยสามารถส่งผลงานทั้ง 3 ด้านภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางwww.cpinnoexpo.net

กรรมการวิชาการ
Technical Committee