ค่านิยม 6 ประการ : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ผ่านการพัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เดิมเกษตรกรชาวเขาประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ โดยการผลิตสินค้าตามรูปแบบเดิม เช่น การปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องซึ่งตกค้างอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย  เกษตรกรชาวเขาได้ผลผลิตที่ขายขาดทุน ราคาถูก จากการผ่านพ่อค้าคนกลางที่กดราคาสินค้า ทำให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้ที่ดีและคุณภาพชีวิตแย่ลงทุกวัน

แม็คโครเป็นธุรกิจค้าส่ง มีภารกิจคือให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย ปริมาณสม่ำเสมอ สอบย้อนกลับได้และมาจากแหล่งที่ยั่งยืน เห็นถึงการปัญหาดังกล่าวนำมามาสู่กระบวนการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรชาวเขา ในด้านรายได้ สุขภาวะที่ดี  และสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่สินค้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แม็คโครจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Develop hill tribe farmers for a better life) โดยการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และภาคีเครือข่าย ติดอาวุธชั้นดีให้กับเกษตรกรชาวเขาสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและยืนได้ด้วยขาของตนเอง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตร  อีกทั้งสร้างโรงคัดบรรจุบนดอยรับรองมาตรฐาน GMP จาก อย พร้อมกับสามารถสอบย้อนกลับด้วยระบบ QR code  ผ่าน I trace เพื่อส่งสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจากดอยสู่เมือง  ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้รวดเร็ว ขายผลผลิตคืนทุน ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรชาวเขา  สร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมที่ราบสูง เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการการเกษตร ทำให้สินค้าเกิดความปลอดภัย สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร สร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรอิสระ เอกชน และรัฐ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

หลังจากเข้าดำเนินการพัฒนา พบว่า สามารถเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวเขาเฉลี่ย ต่อครัวเรือน มากกว่า162,000 บาท/ปี ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวเขา เป็นชุมชนต้นแบบที่ราบสูง และสร้างต้นทุนทางด้านการศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี การคมนาคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยแบบยั่งยืน