แม็คโคร จับมือ ซีพี โฟตอน เซลส์ นำร่องใช้รถ EV มากกว่า 300 คันในอีก 3 ปี พร้อมบริการในธุรกิจ แม็คโคร โปร

คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย กล่าวว่า แม็คโครมุ่งมั่นในการเป็นธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030

ล่าสุด แม็คโครจึงจับมือกับ บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ผู้นำเข้ารถ EV แบรนด์ระดับโลก FOTON นำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า มาทดลองให้บริการเดลิเวอรีแก่ลูกค้า แม็คโคร โปร ในเขตบางบอน และปากช่อง-เขาใหญ่

โดยเราวางแผนเพิ่มจำนวนรถขนส่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง ตั้งเป้ามากกว่า 300 คัน หรือกว่า 150,000 เที่ยวต่อปี ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 2,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 114,000 ต้น

แม็คโคร ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ที่เป็นวิกฤติในขณะนี้ ดังนั้น เราจึงเดินหน้าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกวิถีทาง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของการทำธุรกิจ สำหรับภาคขนส่ง เราได้เริ่มนำรถพลังงานสะอาด หรือ รถ EV เข้ามาใช้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแม็คโคร โปร

โดย แม็คโคร มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกปีนับจากนี้ เริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หัวเมืองใหญ่ และจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการเดินหน้าโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการธุรกิจค้าส่ง ในการปรับระบบโลจิสติกส์ สู่พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่

สำหรับโครงการนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างการดูแลสิ่งแวดล้อมของแม็คโคร ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ เช่น การลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ โครงการสาขาประหยัดพลังงาน (Green Store) หรือ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop

ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการพลังงานของกระทรวงพลังงาน เพื่อลด PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก

ที่มา แม็คโคร